Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Statut

Uchwała Nr XXXII/30/2002
Rady Gminy Krzyżanowice


z dnia 27 czerwca 2002 r.


w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w KrzyżanowicachNa podstawie art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust. I I art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. - Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 ) w związku z art 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. 64 z 1998r. poz 414 wraz z póniejszymi zmianami)


Rada Gminy w Krzyżanowicach uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.


§2.

Traci moc uchwała Nr XII/110/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia

15.11.1 999r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w

Krzyżanowicach.


§3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy Krzyżanowice.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ś1ąskiego.UZASADNIENIE


w sprawie uchwalenia nowego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.===============================================


Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Spolecznej w Krzyżanowicach podyktowana jest koniecznością dostosowania tego dokumentu do zmian wynikających z Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 13, poz. 459 z 1996r. zm. Nr 147, poz 687 z 1996r. zm. Nr 93, poz. 569 z 1997r./Najistotniejsze zmiany dotyczą, następujątcych kwestii:


I. Zmiany kryterium dochodowego.

2. Wprowadzenie w ramach zadań własnych Gminy zasiłków celowych

3. specjalnych.

3. Wprowadzenie w ramach zadań zleconych Gminie, gwarantowanych i specjalnych zasiłków okresowych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.


Gwarantowany zasiłek okresowy oraz opłacanie skłladek na ZUS jest świadczęniem obligatoryjnym.


4. Wypłata zasiłków rodzinnych I pielęgnacyjnych.


STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH


Załącznik Nr 1 do Uchwaly Nr ........ 
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia ..................................STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach

§ 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach zwany dalej “Ośrodkiern” działa na podstawie:


1. Uchwały Nr IX/14/90 Gminnej Rady Narodowej w Krzyżanowicach z dnia

20 kwietnia 1990 roku - w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej na

terenie Gminy Krzyżanowice.


2. Ustawv z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej / t.j.Dz. U. Nr 64 z 1998r., poz. 414 z późniejszymi zmianami./


3. Ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155. poz 101 z późniejszymi zmianami./


§ 2


1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Krzyżanowice.

2.Obszarem działania Ośrodka objęte jest całe terytorium Gminy Krzyżanowice tj. wsie:

1) Chałupki

2) Zabełków

3) Rudyszwałd

4) Roszków
5) Krzyżanowice
6) Nowa Wioska

7) Owsiszcze
8) Tworków

9) Bolesław

10) Bieńkowice3. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone Gminie, zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę.


4. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.


5. Ośrodek Pomocy Społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.


6. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych

proporcjonalnie do liczby 1udności gminy, w stosunku 1 pracownik socjalny na

2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników socjalnych.§3.


1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie 1udności zamieszkałej na obszarze jego działania wszechstronnej pomocy społecznej, a w szczególności poprzez:


1) system działań profilaktycznych, rozwojowych, uzupełniających,

opiekuńczych, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.


2. Pomocy społecznej Ośrodek udziela na zasadach określonych w ustawie o

pomocy społecznej .3. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należą:1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych i celowych;


2) przyznawanie pomocy rzeczowej / w naturze/;


3) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy.4. Do zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez Ośrodek należą:


1) udzielania schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego

pozbawionym w tym osobom bezdomnym;

2) świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu

zamieszkania;

3) udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości

ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu

zdrowotnym;

4) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku

zdarzenia losowego;

5) praca socjalna;

6) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym;

7) zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji wyżej wymienionych zadań.


5. Zadania zlecone gminie a realizowane przez ,,Ośrodek” obejmują:


1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej i przysługujących dodatków do świadczeń;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych

okresowych i specjalnych okresowych;

3) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione do tego

świadczenia;

4) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków

powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;

6) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego;

7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na

podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;

8) inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź

innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po

zapewnieniu odpowiednich środków tj.

a) -ochrona macierzyństwa- wypłata okresowego zasiłku macierzyńskiego oraz jednorazowego zasiłku macierzyńskiego;

b) - wypłata jednorazowych zasiłków dla Kombatantów z Państwowego Funduszu Kombatanckiego.


6. Na Ośrodku ciąży również zadania określone w innych ustawach:


1) Ośrodek jest zobowiązany do ustalania i wypłacania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych tym osobom, które nie nabyły uprawnień do otrzymywania tego zasiłku z ZUS, KRUS lub Powiatowego Urzędu Pracy.


7. Pomoc społeczna realizowana jest w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, a także w formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb instytucji, osób i rodzin wymagających pomocy.§4


Pomoc społeczna finansowana jest ze Środków:


1) budżetu samorządu terytorialnego, przeznaczonych na realizację zadań

własnych;

2) dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonego na realizację zadań

zleconych.


§5


Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała i współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, ZUS, Sądem Rejonowym, Placówkami Oświatowo- - Wychowawczymi, Kościołem Katolickim /grupy charytatywne/, stacją Opieki .,,CARITAS”, jednostkami organizacyjnymi Gminy, organizacjami społecznymi, Fundacjami, Stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.


§6

Siedzibą, Ośrodka Pomocy Społecznej są pomieszczenia biurowe mieszczące się w Tworkowie, ul. Zamkowa 50.


§7


1. Pracą Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje Kierownik Ośrodka.


2. Kierownik jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Gminy.


3. Szczegółowe prawa i obowiązki oraz organizację pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej okreś1a Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy, ustalone przez Kierownika Ośrodka.


§8


1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest w formie jednostki budżetowej.


2. Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta ze środków budżetu Gminy w wysokości przyznanej w budżecie Gminy przekazywanych na wniosek kierownika i lokowanyeh na własnym rachunku bankowyrn.


§9

1. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową oraz księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach budżetowych.


2. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę finansową i księgową.


3. Projekt planu finansowego opracowuje kierownik i przedstawia Zarządowi Gminy w terminie przewidzianym ustawą.


4. Po uchwaleniu budżetu Gminy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia Zarządowi Gminy w terminie 14 dni plan finansowy na dany rok budżetowy.


5. W planach finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej mogą, być dokonane zmiany w ciągu roku, które wprowadza się na wniosek kierownika w trybie przewidzianym przez właściwe przepisy.


6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może dokonać zmian w planie finansowym jednostki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


§ 10


Ośrodek Pomocy Społecznej używa pieczęci podłużnej z nazwą, w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.


§ 11


1. Niniejszy Statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.


2. Wszelkie zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://www.bip.krzyzanowice.pl/