rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2007 Dzisiaj jest: Piątek, 14.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2007

Uchwała Nr XIV/97/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminami Gorzyce, Godów i Krzyżanowice w celu wspólnej realizacji zadania pn.: „Współpraca Lokalna – LEADER w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie inkasa podatków i opłat

Uchwała Nr XIV/95/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta

Uchwała Nr XIV/94/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Tworkowie

Uchwała Nr XIV/93/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzyżanowice

Uchwała Nr XIV/92/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Uchwały Nr XIV/91/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

Uchwała Nr XIV/90/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2007 rok

Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIV/86/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/85/07 Rady Gminy Krzyżanowicach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice

Uchwała Nr XIII/84/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach publicznych

Uchwała Nr XIII/83/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIII/82/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIII/81/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Pana Marcina Kuczę

Uchwała Nr XIII/79/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Panią Danutę Biczysko

Uchwała Nr XIII/78/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2008 rok

Uchwała Nr XII/77/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wydawania magazynu informacyjno-reklamowego Gminy Krzyżanowice
pt. „Krzyżanowickie Gminne Wieści”

Uchwała Nr XII/76/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Kornowac spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XII/75/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uznania za częściowo zasadną skargi Grzegorza Urbasa na przewlekłe działanie Rady Gminy Krzyżanowice

Uchwała Nr XII/74/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie odmowy usunięcia naruszenia

Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Roszkowie

Uchwała Nr XII/72/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XII/71/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr XII/70/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników

                      Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/70/07

Uchwała Nr XII/69/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 pażdziernika 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru ławników

Uchwała Nr XII/68/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie udzielania dotacji celowej dla Miasta Racibórz

Uchwała Nr XII/67/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XII/66/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie podatku od środków  transportowych na 2008 rok

Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Uchwała Nr XI/64/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 września 2007 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Uchwała Nr XI/63/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej dla Gminy Racibórz i Krzyżanowice

Uchwała Nr XI/62/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 września 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

Uchwała Nr XI/61/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 września 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/54/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13.08.2007 roku w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji”

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XI/59/07 Rada Gminy Krzyżanowice z dnia 20 września 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Krzyżanowice dla Gminy Dąbrowa Zielona (w powiecie częstochowskim) poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 20 lipca 2007 roku

Uchwała Nr X/58/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr X/57/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr X/56/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia dot. utworzenia Straży Miejskiej z Gminą Racibórz

Uchwała Nr X/55/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach publicznych

Uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji”

Uchwała Nr X/53/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice”

Uchwała Nr IX/51/07  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia na  majątek gminy samochodu strażackiego marki MAGIRUS – DEUTZ z przeznaczeniem dla OSP Krzyżanowice

Uchwała Nr IX/50/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalania stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach publicznych

Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/41/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)"

Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr IX/47/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w uchwale Nr V/45/2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie inkasa podatków i opłat

Uchwała Nr IX/46/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 

Uchwała Nr IX/45/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr IX/44/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie odwołania Społecznej Komisji do spraw perspektyw funkcjonowania oświaty w Gminie Krzyżanowice w latach 2004 - 2014

Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie organizacji meczów Mistrzostw Europy EURO 2012 na Stadionie Narodowym w Chorzowie

Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przekazania nieodpłatnego samochodu strażackiego marki ŻUK A-15 nr rej. KAL-9683 rok produkcji 1982 z OSP Krzyżanowice

Uchwała NR VIII/41/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowościach  Chałupki i Krzyżanowice

Uchwała nr VIII/40/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice

Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przydzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VIII/37/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin

Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Pana Marcina Kuczę

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Krzyżanowice Nr IV/3/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku dot. ustalenia składów osobowych stałych komisji rady

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wartości punktu oraz najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania

Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/49/2004 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach

Uchwała Nr VII/31/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach

Uchwała Nr VII/30/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VII/29/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2006 rok

Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/16/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 lutego 2007 roku dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Hotelu  ZAMEK w Chałupkach

Uchwała Nr VI/27/07 Rady Gminy Krzyżanowic z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr VI/26/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Krzyżanowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, realizującej projekt pn. „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac”

Uchwała Nr VI/25/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Tworkowie

Uchwała Nr VI/24/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji

Uchwała Nr VI/23/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej w związku z przystąpieniem gminy Krzyżanowice do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Uchwała Nr VI/22/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian w uchwale Nr V/45/2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie inkasa podatków i opłat

Uchwała Nr VI/21/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VI/20/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy

Uchwała Nr VI/19/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice”

Uchwała Nr VI/18/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006

Uchwała Nr VI/17/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”

                  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/17/07

Uchwała Nr V/16/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Hotelu ZAMEK w Chałupkach

Uchwała Nr V/15/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zmian w uchwale Nr V/45/2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie inkasa podatków i opłat

Uchwała Nr V/14/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku dot. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

Uchwała Nr V/13/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach

Uchwała Nr V/12/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

                   Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/12/07

                   Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/12/07

Uchwała nr V/11/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice

Uchwała Nr V/10/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie Przystąpienia Gminy Krzyżanowice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Uchwała Nr V/9/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin

Uchwała Nr V/8/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2003 roku dot. powołania Społecznej Komisji ds. perspektyw funkcjonowania oświaty w Gminie Krzyżanowice w latach 2004 - 2014

Uchwała Nr IV/7/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku dot. uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice

Uchwała Nr IV/6/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr IV/5/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wspólnego przedsięwzięcia gmin Krzyżanowice i Kornowac pn. „Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciborzu – ETAP II FAZA I Gminy Krzyżanowice i Kornowac”

Uchwała Nr IV/4/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady gminy

Uchwała Nr IV/3/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady

Uchwała Nr IV/2/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego gminy kadencji 2006-2010

Uchwała Nr IV/1/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzyżanowice

               Załącznik do uchwały Nr IV/1/07Udostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-01-22 11:17:45
Czas wytworzenia: 2009-01-22 11:15:49
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 4340 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM