rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2020 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 15.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2020

Znaleziono 90 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2020

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2020
URG_XXVI_90_20.pdf [] Uchwała Nr XXVI/90/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2020 roku 195 KB
URG_XXVI_89_20.pdf [195 KB] Uchwała Nr XXVI/89/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 176 KB
URG_XXVI_88_20.pdf [176 KB] Uchwała Nr XXVI/88/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 203 KB
URG_XXVI_87_20.pdf [203 KB] Uchwała Nr XXVI/87/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 530 KB
URG_XXVI_86_20.pdf [530 KB] Uchwała Nr XXVI/86/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 0007.IV.10.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty z 415 KB
URG_XXVI_85_20.pdf [415 KB] Uchwała Nr XXVI/85/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 441 KB
URG_XXVI_84_20.pdf [441 KB] Uchwała Nr XXVI/84/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2021 rok 183 KB
URG_XXVI_83_20.pdf [183 KB] Uchwała Nr XXVI/83/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s budżetu Gminy Krzyżanowice na 2021 rok 2.56 MB
URG_XXVI_82_20.pdf [2.56 MB] Uchwała Nr XXVI/82/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2028 3.41 MB
URG_XXVI_81_20.pdf [3.41 MB] Uchwała Nr XXVI/81/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 3.21 MB
URG_XXV_80_20.pdf [3.21 MB] Uchwała Nr XXV/80/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 180 KB
URG_XXV_79_20.pdf [180 KB] Uchwała Nr XXV/79/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 529 KB
URG_XXV_78_20.pdf [529 KB] Uchwała Nr XXV/78/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w/s zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 3.43 MB
URG_XXV_77_20.pdf [3.43 MB] Uchwała Nr XXV/77/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej 534 KB
URG_XXV_76_20.pdf [534 KB] Uchwała Nr XXV/76/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1.35 MB
URG_XXV_75_20.pdf [1.35 MB] Uchwała Nr XXV/75/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w/s zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowi 184 KB
URG_XXV_74_20.pdf [184 KB] Uchwała Nr XXV/74/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020r w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodar 235 KB
URG_XXV_73_20.pdf [235 KB] Uchwała Nr XXV/73/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 194 KB
URG_XXV_72_20.pdf [194 KB] Uchwała Nr XXV/72/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 433 KB
URG_XXV_71_20.pdf [433 KB] Uchwała Nr XXV/71/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 197 KB
URG_XXIV_70_20.pdf [197 KB] Uchwała Nr XXIV/70/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.10.2020 r. w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 2.15 MB
URG_XXIV_69_20.pdf [2.15 MB] Uchwała Nr XXIV/69/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.10.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 623 KB
URG_XXIV_68_20.pdf [623 KB] Uchwała Nr XXIV/68/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.10.2020 w/s zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 3.35 MB
URG_XXIV_67_20.pdf [3.35 MB] Uchwała Nr XXIV/67/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.10.2020 r w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice". 365 KB
URG_XXIV_66_20.pdf [365 KB] Uchwała Nr XXIV/66/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.10.2020 r. w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzi 390 KB
URG_XXIII_65_20.pdf [390 KB] Uchwała Nr XXIII/65/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s zmiany uchwały Nr XXII/53/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 245 KB
URG_XXIII_64_20.pdf [245 KB] Uchwała Nr XXIII/64/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 736 KB
URG_XXIII_63_20.pdf [736 KB] Uchwała Nr XXIII/63/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 3.47 MB
URG_XXIII_62_20.pdf [3.47 MB] Uchwała Nr XXIII/62/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasiłki okresowe i celowe 214 KB
URG_XXIII_61_20.pdf [214 KB] Uchwała Nr XXIII/61/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami p 229 KB
URG_XXIII_60_20.pdf [229 KB] Uchwała Nr XXIII/60/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla bezdomnych 207 KB
URG_XXIII_59_20.pdf [207 KB] Uchwała Nr XXIII/59/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Krzyżanowice 209 KB
URG_XXIII_58_20.pdf [209 KB] Uchwała Nr XXIII/58/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XLIV/22/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa 218 KB
URG_XXIII_57_20.pdf [218 KB] Uchwała Nr XXIII/57/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzyżanowice 206 KB
URG_XXII_56_20.pdf [206 KB] Uchwała Nr XXII/56/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2020r w/s przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 45 KB
URG_XXII_55_20.pdf [45 KB] Uchwała Nr Nr XXII/55/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2020 r w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2020/2021 90 KB
URG_XXII_54_20.pdf [90 KB] Uchwała Nr XXII/54/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08,.2020 r w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice 522 KB
URG_XXII_53_20.pdf [522 KB] Uchwała Nr XXII/53/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2020 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 63 KB
URG_XXII_52_20.pdf [63 KB] Uchwała Nr XXII/52/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2020 r w/szaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na "Wymianę źródła ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach" 52 KB
URG_XXII_51_20.pdf [52 KB] Uchwała Nr XXII/51/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2020 r w/ zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na "Wymianę źródła ciepła w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego zlokalizowanym przy ul. Wyzwolenia 1 w Krz 55 KB
URG_XXII_50_20.pdf [55 KB] Uchwała Nr XXII/50/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2020 r w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 49 KB
URG_XXII_49_20.pdf [49 KB] Uchwała Nr XXII/49/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2020 r w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 643 KB
URG_XXII_48_20.pdf [643 KB] Uchwała Nr XXII/48/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2020r w/s zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 591 KB
URG_XXI_47_20.pdf [591 KB] Uchwała Nr XXI/47/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2020r w/s zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2023 1.66 MB
URG_XXI_46_20.pdf [1.66 MB] Uchwała Nr XXI/46/2020Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2020r w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 467 KB
URG_XXI_45_20.pdf [467 KB] Uchwała Nr XXI/45/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2020 r w/s zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 983 KB
URG_XXI_44_20.pdf [983 KB] Uchwała Nr XXI/44/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2020r w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 20109 rok 825 KB
URG_XXI_43_20.pdf [825 KB] Uchwała Nr XXI/43/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2020r w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2019 rok 66 KB
URG_XXI_42_20.pdf [66 KB] Uchwała Nr XXI/42/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2020r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 1.13 MB
URG_XXI_41_20.pdf [1.13 MB] Uchwała Nr XXI/41/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2020 r w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzyżanowice 39 KB
URG_XX_40_20.pdf [39 KB] Uchwała Nr XX/40/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s uchylenia uchwały Nr IV/15/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 r w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 55 KB
URG_XX_39_20.pdf [55 KB] Uchwała Nr XX/39/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 724 KB
URG_XX_38_20.pdf [724 KB] Uchwała Nr XX.38.2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 202 1.07 MB
URG_XX_37_20.pdf [1.07 MB] Uchwała Nr XX/37/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s zmiany Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08. 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w 63 KB
URG_XX_36_20.pdf [63 KB] Uchwała Nr XX/36/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia Związku Międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 90 KB
URG_XX_35_20.pdf [90 KB] Uchwała Nr XX/35/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s zwolnienia w podatku od nieruchomości. 1.88 MB
URG_XX_34_20.pdf [1.88 MB] Uchwała Nr XX/34/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice na okres trzech lat. 69 KB
URG_XX_33_20.pdf [69 KB] Uchwała Nr XX/33/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice na okres trzech lat. 68 KB
URG_XX_32_20.pdf [68 KB] Uchwała Nr XX/32/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii za rok 2019. 415 KB
URG_XX_31_20.pdf [415 KB] Uchwała Nr XX/31/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/106/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Chałupki. 311 KB
URG_XX_30_20.pdf [311 KB] Uchwała Nr XX/30/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/105/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesław. 312 KB
URG_XX__29_20.pdf [312 KB] Uchwała Nr XX/29/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/109/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżanowice 314 KB
URG_XX_28_20.pdf [314 KB] Uchwała Nr XX/28/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/110/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Roszków. 312 KB
URG_XX_27_20.pdf [312 KB] Uchwała Nr XX/27/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/112/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Zabełków. 312 KB
URG_XX_26_20.pdf [312 KB] Uchwała Nr XX/26/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.05.2020r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/107/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Tworków. 314 KB
URG_XX_25_20.pdf [314 KB] Uchwała Nr XX/25/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/113/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wioska. 316 KB
URG_XX_24_20.pdf [316 KB] Uchwała Nr XX/24/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/111/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s Uchwalenia Statutu Sołectwa Rudyszwałd. 312 KB
URG_XX_23_20.pdf [312 KB] Uchwała NR XX/23/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.112004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Owsiszcze. 313 KB
URG_XX_22_20.pdf [313 KB] Uchwała Nr XX/22/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/95/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bieńkowice. 313 KB
URG_XX_21_20.pdf [313 KB] Uchwała Nr XX/21/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017 r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wycho 169 KB
URG_XIX_20_20.pdf [169 KB] Uchwała Nr Nr XIX/20/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2020 r w/s zmiany uchwały Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminn 79 KB
URG_XIX_19_20.pdf [79 KB] Uchwała Nr XIX/19/2020 rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 441 KB
URG_XIX_18_20.pdf [441 KB] Uchwała Nr XIX/18/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2020 r w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 2.29 MB
URG_XIX_17_20.pdf [2.29 MB] Uchwała Nr XIX/17/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2020 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 453 KB
URG_XVIII_16_20.pdf [453 KB] UCHWAŁA Nr XVIII/16/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 luty 2020 r w/s zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 85 KB
URG_XVIII_15_20.pdf [85 KB] UCHWAŁA Nr XVIII/15/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 437 KB
URG_XVIII_14_20.pdf [437 KB] Uchwała Nr XVIII/14/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/s zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 563 KB
URG_XVIII_13_20.pdf [563 KB] Uchwała Nr XVIII/13/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/szaciągnięcia długoterminowej pożyczki 44 KB
URG_XVIII_12_20.pdf [44 KB] Uchwała Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r. w /s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice 121 KB
URG_XVIII_11_20.pdf [121 KB] Uchwała Nr XVIII/11/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 w/s udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach 42 KB
URG_XVIII_10_20.pdf [42 KB] Uchwała Nr XVIII/10/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 roku w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 57 KB
URG_XVIII_9_20.pdf [57 KB] Uchwała Nr XVIII/9/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2020 r. 403 KB
URG_XVIII_8_20.pdf [403 KB] UCHWAŁA Nr XVIII/8/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/s zmiany uchwały Nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 64 KB
URG_XVIII_7_20.pdf [64 KB] UCHWAŁA Nr XVIII/7/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekrocze 820 KB
URG_XVII_6_20.pdf [820 KB] Uchwała Nr XVII/6/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady ksz 130 KB
URG_XVII_5_20.pdf [130 KB] Uchwała Nr XVII/5/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych , z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na 15.01 MB
URG_XVII_4_20.pdf [15.01 MB] Uchwała Nr XVII/4/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (Urbanek) 16.1 MB
URG_XVII_3_20.pdf [16.1 MB] Uchwała Nr XVII/3/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 79 KB
URG_XVII_2_20.pdf [79 KB] Uchwała Nr XVII/2/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice NR XVI/119/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację 52 KB
URG_XVII_1_20.pdf [52 KB] Uchwała Nr XVII/1/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 0007.XVIII.34.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 czerwca 2012 roku w spraw 290 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2020-01-07 11:24:59)
Odwiedzin na tej stronie: 3520 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM