Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2013

Znaleziono 95 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2013

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2013
URG_XXXV_95_13.pdf [] Uchwała Nr 0007.XXXV.95.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2013r w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Tworkowie 604 KB
URG_XXXV_94_13.pdf [604 KB] U C H W A Ł A Nr 0007.XXXV.94.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. 188 KB
URG_XXXV_93_13.pdf [188 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXV.93.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 762 KB
URG_XXXV_92_13.pdf [762 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXV.92.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2013r. 147 KB
URG_XXXV_91_13.pdf [147 KB] Uchwała Nr 0007.XXXV.91.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2014 rok 319 KB
URG_XXXV_90_13.pdf [319 KB] Uchwała Nr 0007.XXXV.90.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019 748 KB
URG_XXXV_89_13.pdf [748 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXV.89.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-201 357 KB
URG_XXXV_88_13.pdf [357 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXV.88.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2014 rok 1.03 MB
URG_XXXIV_87_13.pdf [1.03 MB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXIV.87.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr 0007.XXX.68.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na majątek Gminy K 122 KB
URG_XXXIV_86_13.pdf [122 KB] Uchwała Nr 0007.XXXIV.86.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powierzenia wykonywania praw i obowiązków związanych z zarządzeniem Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Tworkowie 138 KB
URG_XXXIV_85_13.pdf [138 KB] Uchwała Nr 0007.XXXIV.85.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.11.2013 r. w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia 231 KB
URG_XXXIV_84_13.pdf [231 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXIV.84.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w uchwale nr 0007.XXIX.53.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 126 KB
URG_XXXIV_83_13.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXIV.83.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 199 KB
URG_XXXIV_82_13.pdf [199 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.82.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2014 rok 187 KB
URG_XXXIV_81_13.pdf [187 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.81.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 315 KB
URG_XXXIII_80_13.pdf [315 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXIII.80.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bieńkowice przedłożonego przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Bieńkowice 1.98 MB
URG_XXXII_79_13.pdf [1.98 MB] Uchwała Nr 0007.XXXII.79.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2013r. w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 125 KB
URG_XXXII_78_13.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXII.78.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 670 KB
URG_XXXII_77_13.pdf [670 KB] Uchwała Nr 0007.XXXII.77.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach 123 KB
URG_XXXII_76_13.pdf [123 KB] Uchwała Nr 0007. XXXII.76.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 0007.XXX.62.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Krzanowic 123 KB
URG_XXXII_75_13.pdf [123 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXII.75.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2013r w/swyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 143 KB
URG_XXXI_74_13.pdf [143 KB] Uchwała Nr 0007.XXXI.74.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.09.2013 roku w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 r. w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018 569 KB
URG_XXXI_73_13.pdf [569 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXXI.73.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 796 KB
URG_XXXI_72_13.pdf [796 KB] Uchwała Nr 0007.XXXI.72.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Racibórz w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 203 KB
URG_XXXI_71_13.pdf [203 KB] Uchwała Nr 0007.XXXI.71.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 września 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice. 129 KB
URG_XXX_70_13.pdf [129 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXX.70.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tworków. 346 KB
URG_XXX_69_13.pdf [346 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXX.69.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i o 373 KB
URG_XXX_68_13.pdf [373 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXX.68.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na majątek Gminy Krzyżanowice samochodu strażackiego marki RENAULT. 125 KB
URG_XXX_67_13.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXX.67.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzyżanowice a Powiatem Raciborskim o współfinansowaniu w zakresie realizacji zadania pn. " Przebudowa dr 128 KB
URG_XXX_66_13.pdf [128 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXX.66.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice. 309 KB
URG_XXX_65_13.pdf [309 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXX.65.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29.08.2013 r. w/s zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji z budżetu Gminy Krzyżanowice pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieni 449 KB
URG_XXX_64_13.pdf [449 KB] Uchwała Nr 0007.XXX.64.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-201 353 KB
URG_XXX_63_13.pdf [353 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXX.63.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale nr 0007.XXIX.53.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 125 KB
URG_XXX_62_13.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXX.62.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Krzanowice 124 KB
URG_XXX_61_13.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXX.61.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lelów. 122 KB
URG_XXX_60_13.pdf [122 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXX.60.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 679 KB
URG_XXIX_59_13.pdf [679 KB] Uchwała Nr 0007.XXIX.59.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013 roku w/s nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu Gminy Krzyżanowice 131 KB
URG_XXIX_58_13.pdf [131 KB] Uchwała Nr 0007.XXIX.58.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013 roku w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice. 131 KB
URG_XXIX_57_13.pdf [131 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIX.57.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy. 461 KB
URG_XXIX_56_13.pdf [461 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIX.56.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na utrzymanie sprzętu technicznego i infrastruktury Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. 126 KB
URG_XXIX_55_13.pdf [126 KB] Uchwała Nr 0007.XXIX.55.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-201 365 KB
URG_XXIX_54_13.pdf [365 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIX.54.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 676 KB
URG_XXIX_53_13.pdf [676 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIX.53.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 124 KB
URG_XXIX_52_13.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIX.52.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia zadania w zakresie właściwości województwa śląskiego 123 KB
URG_XXIX_51_13.pdf [123 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIX.51.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie do prowadzenia postępowań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 183 KB
URG_XXIX_50_13.pdf [183 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIX.50.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 285 KB
URG_XXIX_49_13.pdf [285 KB] Uchwała Nr 0007.XXIX.49.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dni.19.06.2013 roku w/s zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Twoja szansa" – programu aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Krzyżanowice, finansowanego ze środków Europejskiego 139 KB
URG_XXIX_48_13.pdf [139 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIX.48.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dn. 19.06.2013 r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekrocze 627 KB
URG_XXIX_47_13.pdf [627 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIX.47.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniana zbiorników bezodpł 189 KB
URG_XXIX_46_13.pdf [189 KB] Uchwała Nr 0007.XXIX.46.2013r Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2013r. w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Tworkowie 417 KB
URG_XXIX_45_13.pdf [417 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIX.45.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2013r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanowice" 8.36 MB
URG_XXVIII_44_13.pdf [8.36 MB] Uchwała Nr 0007.XXVIII.44.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Śląskiego 126 KB
URG_XXVIII_43_13.pdf [126 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.43.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Krzyżanowice. 170 KB
URG_XXVIII_42_13.pdf [170 KB] Uchwała Nr 0007.XXVIII.42.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018 364 KB
URG_XXVIII_41_13.pdf [364 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.41.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu 127 KB
URG_XXVIII_40_13.pdf [127 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.40.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu 127 KB
URG_XXVIII_39_13.pdf [127 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.39.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 664 KB
URG_XXVIII_38_13.pdf [664 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.38.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2012 598 KB
URG_XXVIII_37_13.pdf [598 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.37.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2012 rok 472 KB
URG_XXVIII_36_13.pdf [472 KB] Uchwała Nr 0007.XXVIII.36.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2012 rok 125 KB
URG_XXVIII_35_13.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.35.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 935 KB
URG_XXVII_34_13.pdf [935 KB] Uchwała Nr 0007.XXVII.34.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy hotelu Zamek w Chałupkach 53 KB
URG_XXVII_33_13.pdf [53 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVII.33.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarne w Tworkowie. 125 KB
URG_XXVII_32_13.pdf [125 KB] Uchwała Nr 0007.XXVII.32.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: uchylenia uchwały nr. 0007.XXVI.28.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 26.03.2013 roku w/s określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i a 130 KB
URG_XXVII_31_13.pdf [130 KB] Uchwała Nr 0007.XXVII.31.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 125 KB
URG_XXVII_30_13.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVII.30.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 746 KB
URG_XX_29_13.pdf [746 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVI.29.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012. 149 KB
URG_XXVI_28_13.pdf [149 KB] Uchwała Nr 0007.XXVI.28.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Krzyżanowice. 136 KB
URG_XXVI_27_13.pdf [136 KB] Uchwała Nr 0007.XXVI.27.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2013r w/s uchylenia uchwały nr 0007.XXIV.6.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.01.2013r. w/s wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego "Gó 132 KB
URG_XXVI_26_13.pdf [132 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVI.26.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowi 349 KB
URG_XXVI_25_13.pdf [349 KB] Uchwała Nr 0007.XXVI.25.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2013r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice 283 KB
URG_XXVI_24_13.pdf [283 KB] Uchwała Nr 0007.XXVI.24.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018 574 KB
URG_XXVI_23_13.pdf [574 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVI.23.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu pożarniczego 125 KB
URG_XXVI_22_13.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVI.22.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2013 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 124 KB
URG_XXVI_21_13.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXVI.21.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 566 KB
URG_XXVI_20_13.pdf [566 KB] Uchwała Nr 0007.XXVI.20.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie akceptacji stanowiska w przedmiocie odstąpienia od podpisania umowy 139 KB
URG_XXV_19_13.pdf [139 KB] Uchwała Nr 0007.XXV.19.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2013r. w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 446 k.m 1 położonej w Chałupkach 52 KB
URG_XXV_18_13.pdf [52 KB] Uchwała Nr 0007.XXV.18.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2013r. w sprawie: wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice 136 KB
URG_XXV_17_13.pdf [136 KB] Uchwała Nr 0007.XXV.17.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dn.26.02.2013 r. w/s: upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu "Budowa ścieżki rowerowej Hać (CZ) – Krzyżanowice (PL)" przeznaczonego 129 KB
URG_XXV_16_13.pdf [129 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXV.16.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 luty 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Krzyżanowice na rok 2014 środków stano 135 KB
URG_XXV_15_13.pdf [135 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXV.15.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 luty 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 143 KB
URG_XXV_14_13.pdf [143 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.14.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 166 KB
URG_XXV_13_13.pdf [166 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.13.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 458 KB
URG_XXV_12_13.pdf [458 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.12.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 164 KB
URG_XXV_11_13.pdf [164 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.11.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 174 KB
URG_XXV_10_13.pdf [174 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.10.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 298 KB
URG_XXIV_9_13.pdf [298 KB] Uchwała Nr 0007.XXIV.9.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Krzyżanowice 329 KB
URG_XXIV_8_13.pdf [329 KB] Uchwała Nr 0007.XXIV.8.2013 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 31.01.2013 r. w/s zmiany Uchwały nr 0007.XXII.72.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.11.2012r. w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i inny 50 KB
URG_XXIV_7_13.pdf [50 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.7.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanowice na stałe obwody głosowania 272 KB
URG_XXIV_6_13.pdf [272 KB] Uchwała Nr 0007.XXIV.6.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.01.2013r. w sprawie.: wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego "Górna Odra" Sp. z o.o., 47- 450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1 170 KB
URG_XXIV_5_13.pdf [170 KB] Uchwała Nr 0007.XXIV.5.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.01.2013r. w/s ustanowienia hipoteki na rzecz WFOŚiGW z siedzibą w Katowicach w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciąganej przez PWK "Górna Odra" Sp. z o.o., 47- 450 Roszków, 152 KB
URG_XXIV_4_13.pdf [152 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIV.4.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowic 341 KB
URG_XXIV_3_13.pdf [341 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIV.3.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 124 KB
URG_XXIV_2_13.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIV.2.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 334 KB
URG_XXIV_1_13.pdf [334 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIV.1.2013. Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 557 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://www.bip.krzyzanowice.pl/