rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2015 Dzisiaj jest: Wtorek, 18.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2015

Znaleziono 98 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2015

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2015
URG_XIV_90_15.pdf [] UCHWAŁA Nr 0007.XIV.90.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2015r. 154 KB
URG_XIV_89_15.pdf [154 KB] UCHWAŁA NR 0007.XIV.89.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzyżanowice do roku 2020 1.01 MB
URG_XIV_88_15.pdf [1.01 MB] UCHWAŁA Nr 0007.XIV.88.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 488 KB
URG_XIV_87_15.pdf [488 KB] UCHWAŁA NR 0007.XIV.87.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 2.31 MB
URG_XIV_86_15.pdf [2.31 MB] Uchwała Nr 0007.XIV.86.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Krzyżanowice z Powiatowej Rady Zatrudnienia w Raciborzu. 121 KB
URG_XIV_85_15.pdf [121 KB] U C H W A Ł A Nr 0007.XIV.85.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. 189 KB
URG_XIV_84_15.pdf [189 KB] Uchwała Nr 0007.XIV.84.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2016 rok 276 KB
URG_XIV_83_15.pdf [276 KB] UCHWAŁA 0007.XIV.83.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2016 1.14 MB
URG_XIV_82_15.pdf [1.14 MB] Uchwała Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 1.06 MB
URG_XIV_81_15.pdf [1.06 MB] UCHWAŁA Nr 0007.XIV.81.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 357 KB
URG_XIII_80_15.pdf [357 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIII.80.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-202 404 KB
URG_XIII_79_15.pdf [404 KB] Uchwała Nr 0007.XIII.79.2015 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 26.11.2015r. w/s zatwierdzenia projektu pozakonkursowego pn. "Drugiemu człowiekowi", realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 141 KB
URG_XIII_78_15.pdf [141 KB] Uchwała Nr 0007.XIII.78.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.X.45.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2015 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyż 1.25 MB
URG_XIII_77_15.pdf [1.25 MB] UCHWAŁA Nr 0007.XIII.77.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 342 KB
URG_XIII_76_15.pdf [342 KB] Uchwała Nr 0007.XIII.76.2015 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy Gminy Krzyżanowice na lata 2016 - 2020 190 KB
URG_XIII_75_15.pdf [190 KB] UCHWAŁA 0007.XIII.75.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej 105 KB
URG_XIII_74_15.pdf [105 KB] UCHWAŁA 0007.XIII.74.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 1.56 MB
URG_XIII_73_15.pdf [1.56 MB] UCHWAŁA 0007.XIII.73.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2016 rok 184 KB
URG_XIII_72_15.pdf [184 KB] UCHWAŁA 0007.XIII.72.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 101 KB
URG_XII_71_15.pdf [101 KB] Uchwała Nr 0007.XII.71.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice 124 KB
URG_XII_70_15.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XII.70.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 październik 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-20 357 KB
URG_XII_69_15.pdf [357 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XII.69.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 351 KB
URG_XII_68_15.pdf [351 KB] UCHWAŁA 0007.XII.68.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanow 105 KB
URG_XII_67_15.pdf [105 KB] Uchwała Nr 0007.XII.67.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, obejmującego obszar położony w sołectwie Chałupki 406 KB
URG_XII_66_15.pdf [406 KB] Uchwała Nr 0007.XII.66.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice. 126 KB
URG_XII_65_15.pdf [126 KB] UCHWAŁA 0007.XII.65.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz granic ich obwodów 261 KB
URG_XII_64_15.pdf [261 KB] UCHWAŁA 0007.XII.64.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 517 KB
URG_XII_63_15.pdf [517 KB] UCHWAŁA 0007.XII.63.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudyszwałd 262 KB
URG_XII_62_15.pdf [262 KB] Uchwała Nr 0007.XII.62.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 291 KB
URG_XI_61_15.pdf [291 KB] UCHWAŁA NR 0007.XI.61.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29.09.2015 r w/swyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice" współfinansowanego ze środków Europej 127 KB
URG_XI_60_15.pdf [127 KB] Uchwała nr 0007.XI.60.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2015 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice . 117 KB
URG_XI_59_15.pdf [117 KB] Uchwała Nr 0007.XI.59.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice 123 KB
URG_XI_58_15.pdf [123 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XI.58.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 356 KB
URG_XI_57_15.pdf [356 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XI.57.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 1013 KB
URG_XI_55_15_8.pdf [1013 KB] zał. nr 1 do suplementu do prognozy oddziaływania na środowisko dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 5.28 MB
URG_XI_55_15_7.pdf [5.28 MB] suplement do prognozy oddziaływania na środowisko dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 622 KB
URG_XI_55_15_6.pdf [622 KB] zał. nr 2 do prognozy oddziaływania na środowisko dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 2.93 MB
URG_XI_55_15_5.pdf [2.93 MB] zał. nr 1 do prognozy oddziaływania na środowisko dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 17.87 MB
URG_XI_56_15.pdf [17.87 MB] UCHWAŁA Nr 0007.XI.56.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dni.29.09.2015 r. w/s zmiany Uchwały Nr 0007.III.3.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja kotłowni wraz z montażem i 127 KB
URG_XI_55_15_4.pdf [127 KB] rozstrzygnięcie uwag do studium oraz prognoza oddziaływania na środowisko dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 2.71 MB
URG_XI_55_15_3.pdf [2.71 MB] plansza nr 3 – Lokalne wartości środowiska przyrodniczego i zagrożenia środowiskowe 5.59 MB
URG_XI_55_15_2.pdf [5.59 MB] plansza nr 2 – Obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych 7.24 MB
URG_XI_55_15_1.pdf [7.24 MB] planszę nr 1 – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. Ustalenia studium – kierunki rozwoju struktury funkcjonalnoprzestrzennej, 8.31 MB
URG_XI_55_15.pdf [8.31 MB] Uchwała Nr 0007.XI.55.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 1.7 MB
URG_XI_54_15.pdf [1.7 MB] Uchwała Nr 0007.XI.54.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.X.45.2015 z dnia 27.08.2015 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. 263 KB
URG_XI_53_15.pdf [263 KB] Uchwała Nr 0007.XI.53.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 131 KB
URG_XI_52_15.pdf [131 KB] Uchwała Nr 0007.XI.52.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2015 roku w sprawie.: wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice. 130 KB
URG_XI_51_15.pdf [130 KB] UCHWAŁA 0007.XI.51.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dn.29.09.2015 r. w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 255 KB
URG_XI_50_15.pdf [255 KB] Uchwała Nr 0007.XI.50.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: wyboru ławników 124 KB
URG_XI_49_15.pdf [124 KB] Uchwała Nr 0007.XI.49.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru ławników 191 KB
URG_X_48_25.pdf [191 KB] Uchwała nr 0007.X.48.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice . 117 KB
URG_X_47_15.pdf [117 KB] UCHWAŁA Nr 0007.X.47.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 291 KB
URG_X_46_15.pdf [291 KB] UCHWAŁA Nr 0007.X.46.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 356 KB
URG_X_45_15.pdf [356 KB] Uchwała Nr 0007.X.45.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2015 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. 289 KB
URG_X_44_15.pdf [289 KB] UCHWAŁA Nr 0007.X.44.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dni.27.08.2015 r. w/s upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w G 126 KB
URG_X_43_15.pdf [126 KB] Uchwała Nr 0007.X.43.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie : powołania Zespołu Opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. 124 KB
URG_IX_42_15.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr 0007.IX.42.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 339 KB
URG_IX_41_15.pdf [339 KB] UCHWAŁA Nr 0007.IX.41.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 465 KB
URG_VIII_40_15.pdf [465 KB] UCHWAŁA NR 0007.VIII.40.2015 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zabełkowie polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Rudyszwałdzie 129 KB
URG_VIII_39_15.pdf [129 KB] Uchwała Nr 0007.VIII.39.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 0007.II.13.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12. 2014r w/s przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy K 277 KB
URG_VIII_38_15.pdf [277 KB] Uchwała Nr 0007.VIII.38.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 0007.II.14.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrz 272 KB
URG_VIII_37_15.pdf [272 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VIII.37.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 351 KB
URG_VIII_36_15.pdf [351 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VIII.36.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 648 KB
URG_VIII_35_15.pdf [648 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.35.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0007.VII.27.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 124 KB
URG_VIII_34_15.pdf [124 KB] UCHWAŁA 0007.VIII.34.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej 107 KB
URG_VIII_33_15.pdf [107 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VIII.33.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2014 rok 395 KB
URG_VIII_32_15.pdf [395 KB] UCHWAŁA 0007.VIII.32.2015 GMINY KRZYŻANOWICE z dn.30.06 2015 r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub n 535 KB
URG_VIII_31_15.pdf [535 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VIII.31.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice". 2.34 MB
URG_VII_30_15.pdf [2.34 MB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.30.2015 Rady Gminy w Krzyżanowice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 125 KB
URG_VII_29_15.pdf [125 KB] UCHWAŁA NR 0007.VII.29.2015 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Rudyszwałdzie 130 KB
URG_VII_28_15.pdf [130 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.28.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 655 KB
URG_VII_27_15.pdf [655 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.27.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 123 KB
URG_VII_26_15.pdf [123 KB] Uchwała Nr 0007.VII.26.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2014 rok 124 KB
URG_VII_25_15.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.25.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 733 KB
URG_VII_24_15.pdf [733 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.24.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2014 574 KB
URG_VI_23_15.pdf [574 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VI.23.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice. 124 KB
URG_VI_22_15.pdf [124 KB] Uchwała Nr 0007.VI.22.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzyżanowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota z siedzibą w Gorzycach w okresie programowania 124 KB
URG_VI_21_15.pdf [124 KB] UCHWAŁA 0007.VI.212015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków i opłat 102 KB
URG_VI_20_15.pdf [102 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VI.20.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 781 KB
URG_V_19_15.pdf [781 KB] Uchwała nr 0007.V.19.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice . 116 KB
URG_V_18_15.pdf [116 KB] UCHWAŁA NR 0007.V.18.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dn. 26.03.2015r. w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakład 137 KB
URG_V_17_15.pdf [137 KB] UCHWAŁA Nr 0007.V.17.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014. 143 KB
URG_V_16_15.pdf [143 KB] Uchwała Nr 0007.V.16.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice 357 KB
URG_V_15_15.pdf [357 KB] UCHWAŁA Nr 0007.V.15.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 344 KB
URG_IV_14_15.pdf [344 KB] Uchwała Nr 0007.IV.14.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2015r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany części granicy między obrębami ewidencyjnymi Tworków i Bieńkowice w Gminie Krzyżanowice 679 KB
URG_IV_13_15.pdf [679 KB] Uchwała Nr 0007.IV.13.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice 291 KB
URG_IV_12_15.pdf [291 KB] UCHWAŁA 0007.IV.12.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnyc 175 KB
URG_IV_11_15.pdf [175 KB] UCHWAŁA NR 0007.IV.11.2015 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rudyszwałdzie 129 KB
URG_IV_10_15.pdf [129 KB] UCHWAŁA 0007.IV.10.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 176 KB
URG_IV_9_15.pdf [176 KB] UCHWAŁA Nr 0007.IV.9.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 luty 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 381 KB
URG_IV_8_15.pdf [381 KB] UCHWAŁA 0007.IV.8.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 172 KB
URG_IV_7_15.pdf [172 KB] UCHWAŁA Nr 0007.IV.7.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 luty 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 332 KB
URG_III_6_15.pdf [332 KB] Uchwała Nr 0007.III.6.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2015 r w/s poparcia działań Światowego Kongresu Kresowian o nadania nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara 127 KB
URG_III_5_15.pdf [127 KB] UCHWAŁA 0007.III.5.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020" 356 KB
URG_III_4_15.pdf [356 KB] Uchwała Nr 0007.III.4.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2015" 125 KB
URG_III_3_2015.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.III.3.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabełkowie przy u 126 KB
URG_III_2_15.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.III.2.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 333 KB
URG_III_1_15.pdf [333 KB] UCHWAŁA 0007.III.1.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz granic ich obwodów 254 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2015-01-13 10:51:12)
Odwiedzin na tej stronie: 4463 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM